fbpx

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – GDPR 11. MELLÉKLET

Dobránszky György, mint a www.villadobra.hu oldal üzemeltetője ezúton
tájékoztatja a honlap látogatóit a regisztrálás nélküli ajánlatkérők – felhasználók (a továbbiakban: Felhasználók)
adatainak kezeléséről, az azok védelme érdekében hozott szervezési és technikai intézkedésekről, a
felhasználókat megillető jogorvoslati lehetőségekről.

A honlapon szereplő szállások üzemeltetője és Adatkezelő: VIR INVESTIRANJE d.o.o.
Székhely: 23234 Vir, Stari put 161 /a, Croatia
OIB: 35634255755
Képviseli: Dobránszky György
Telefonszám: 00 385 91 954 8568
Fax:
email: villadobra.hu@gmail.com

villadobra.hu@gmail.com címre érkező leveleket átirányítjuk ide: adrialine.hu@gmail.com
Honlap: www.adrialine.hu

 

Adatkezelés célja, jogalapja Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama

1.Ajánlatkérés az Adatkezelőtől, mellyel a Felhasználó az Adatkezelő honlapján szereplő szolgáltatás vonatkozásában kér tájékoztatást.
Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása.

Felhasználó neve, e-mail címe. mobiltelefonszáma

2.Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama: a szolgáltatás fennállásáig, illetőleg a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

3.Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan
megismert adatokhoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai, illetve közreműködői férhetnek hozzá. Személyes
adatokat – Adatkezelő munkatársain és közreműködőin kívül – Adatkezelő harmadik személyeknek nem ad át.
Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az Adatkezelő az egyes
hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az
adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
véleményét. Ön a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulással egyúttal hozzájárul ahhoz is, hogy az
Adatkezelő a jogutódjának átadja a személyes adatokat. Amennyiben kéri, az Adatkezelő a jogutódnak való
átadás előtt törli a felhasználó személyes adatait.

4.Adatbiztonsági intézkedések
Adatkezelő az adatok biztonságos kezelése, tárolása érdekében mindent megtesz. A kezelt adatok egy magas
rendelkezésre állású, megbízható dedikált kiszolgálói környezetben üzemelnek.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web,
ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen
tevékenységre, szerz?dés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen
fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket
megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson
minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott
óvintézkedések hatékonyságának ellenörzését is.

5.Jogorvoslati lehetőségek
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél az 1. pontban foglalt elérhetőségeken, hogy az adatkezelő
tájékoztassa a személyes adatai kezeléséről, a személyes adatait helyesbítse, valamint a személyes adatait – a
kötelező adatkezelés kivételével – törölje vagy zárolja.
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa feldolgozott
személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak
továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő az érintett kérelmére a kérelem
beérkezésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatást ad. A tájékoztatás ingyenes.
Az adatkezelő az érintett tájékoztatását csak a törvényben meghatározott esetekben tagadja meg. A tájékoztatás
megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely
pontja alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a
jogorvoslati lehetőségekről.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő
rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
A személyes adatot az adatkezelő törli, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kéri;
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést jogszabály nem
zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának jogszabályban meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy az illetékes hatóság elrendelte.
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló
információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat
kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, ami a személyes adat törlését kizárta.
Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy
pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
Az adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat
értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az
adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét
követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és
jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az
érintett a jogorvoslati lehetőségekről.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik;
c) a jogszabályban meghatározott egyéb esetben.
Dobránszky György– az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt
írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további
adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az
annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot
korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől
számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő köteles bizonyítani az adatkezelés jogszerűségét.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogsérelemre vagy annak közvetlen veszélyére
hivatkozással az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
telefon: +36 (1) 391-1400
fax: +36 (1) 391-1410
email: ugyfelszolgalat@naih.hu
web: www.naih.hu

6.Kikötés
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor
kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok
céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előtte közzéteszi honlapján.
Dobránszky György

 

Kérdés adatkezeléssel kapcsolatban

4 + 1 =