fbpx

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – GDPR 11. MELLÉKLET

Dobránszky György, mint a www.villadobra.hu oldal üzemeltet?je ezúton
tájékoztatja a honlap látogatóit a regisztrálás nélküli ajánlatkér? – felhasználók (a továbbiakban: Felhasználók)
adatainak kezelésér?l, az azok védelme érdekében hozott szervezési és technikai intézkedésekr?l, a
felhasználókat megillet? jogorvoslati lehet?ségekr?l.

A honlapon szerepl? szállások üzemeltet?je és Adatkezel?: VIR INVESTIRANJE d.o.o.
Székhely: 23234 Vir, Stari put 161 /a, Croatia
OIB: 35634255755
Képviseli: Dobránszky György
Telefonszám: 00 385 91 954 8568
Fax:
email: villadobra.hu@gmail.com

villadobra.hu@gmail.com címre érkez? leveleket átirányítjuk ide: adrialine.hu@gmail.com
Honlap: www.adrialine.hu

 

Adatkezelés célja, jogalapja Kezelt adatok köre Adatkezelés id?tartama

1.Ajánlatkérés az Adatkezel?t?l, mellyel a Felhasználó az Adatkezel? honlapján szerepl? szolgáltatás vonatkozásában kér tájékoztatást.
Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása.

Felhasználó neve, e-mail címe. mobiltelefonszáma

2.Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, és az adatkezelés id?tartama: a szolgáltatás fennállásáig, illet?leg a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

3.Az adatokhoz hozzáfér?k köre, adatfeldolgozók
A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai m?ködés miatt automatikusan
megismert adatokhoz kizárólag az Adatkezel? munkatársai, illetve közrem?köd?i férhetnek hozzá. Személyes
adatokat – Adatkezel? munkatársain és közrem?köd?in kívül – Adatkezel? harmadik személyeknek nem ad át.
Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben el?írt, kötelez? adattovábbításokra. Az Adatkezel? az egyes
hatósági adatkérések teljesítése el?tt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az
adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
véleményét. Ön a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulással egyúttal hozzájárul ahhoz is, hogy az
Adatkezel? a jogutódjának átadja a személyes adatokat. Amennyiben kéri, az Adatkezel? a jogutódnak való
átadás el?tt törli a felhasználó személyes adatait.

4.Adatbiztonsági intézkedések
Adatkezel? az adatok biztonságos kezelése, tárolása érdekében mindent megtesz. A kezelt adatok egy magas
rendelkezésre állású, megbízható dedikált kiszolgálói környezetben üzemelnek.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web,
ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen
tevékenységre, szerz?dés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen
fenyegetésekt?l megvédend? a szolgáltató megtesz minden t?le elvárható óvintézkedést. A rendszereket
megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson
minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehet?vé teszi az alkalmazott
óvintézkedések hatékonyságának ellen?rzését is.

5.Jogorvoslati lehet?ségek
Az érintett kérelmezheti az adatkezel?nél az 1. pontban foglalt elérhet?ségeken, hogy az adatkezel?
tájékoztassa a személyes adatai kezelésér?l, a személyes adatait helyesbítse, valamint a személyes adatait – a
kötelez? adatkezelés kivételével – törölje vagy zárolja.
Az érintett kérelmére az adatkezel? tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa feldolgozott
személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, id?tartamáról, az adatfeldolgozó
nevér?l, címér?l és az adatkezeléssel összefügg? tevékenységér?l, továbbá – az érintett személyes adatainak
továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjér?l. Az adatkezel? az érintett kérelmére a kérelem
beérkezését?l számított 30 napon belül írásban tájékoztatást ad. A tájékoztatás ingyenes.
Az adatkezel? az érintett tájékoztatását csak a törvényben meghatározott esetekben tagadja meg. A tájékoztatás
megtagadása esetén az adatkezel? írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely
pontja alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezel? tájékoztatja az érintettet a
jogorvoslati lehet?ségekr?l.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelel? személyes adat az adatkezel?
rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezel? helyesbíti.
A személyes adatot az adatkezel? törli, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kéri;
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszer?en nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést jogszabály nem
zárja ki;
d) az adatkezelés célja megsz?nt, vagy az adatok tárolásának jogszabályban meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy az illetékes hatóság elrendelte.
Törlés helyett az adatkezel? zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló
információk alapján feltételezhet?, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat
kizárólag addig kezelhet?, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, ami a személyes adat törlését kizárta.
Az adatkezel? megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy
pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelm?en.
Az adatkezel? a helyesbítésr?l, a zárolásról, a megjelölésr?l és a törlésr?l az érintettet, továbbá mindazokat
értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mell?zhet?, ha ez az
adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha az adatkezel? az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét
követ? 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és
jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezel? tájékoztatja az
érintett a jogorvoslati lehet?ségekr?l.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezel?re vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez vagy az adatkezel?, adatátvev? vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges, kivéve kötelez? adatkezelés esetén;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik;
c) a jogszabályban meghatározott egyéb esetben.
Dobránszky György– az adatkezelés egyidej? felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb id?n belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményér?l a kérelmez?t
írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezel? az adatkezelést – beleértve a további
adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illet?leg az
annak alapján tett intézkedésekr?l értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot
korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezel?nek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlését?l
számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Az adatkezel? köteles bizonyítani az adatkezelés jogszer?ségét.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogsérelemre vagy annak közvetlen veszélyére
hivatkozással az alábbi elérhet?ségeken tehet bejelentést:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
telefon: +36 (1) 391-1400
fax: +36 (1) 391-1410
email: ugyfelszolgalat@naih.hu
web: www.naih.hu

6.Kikötés
Az adatkezel? fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor
kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelez?vé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok
céltól eltér? kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezel? 15 nappal el?tte közzéteszi honlapján.
Dobránszky György

 

Kérdés adatkezeléssel kapcsolatban

3 + 10 =